+420607590579 | podpora@housedecor.cz
Originální výrobní e-shop
INFORMACE K NÁKUPU Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád

 

I. Všeobecná ustanovení


Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající: Home Made Decoration, s.r.o.
Chudenická 1059/30
10200 Praha 

IČO : 17602211

 

 

 

 

Prodávající je obchodní firma, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím se rozumí zákazník internetového obchodu www.housedecor.cz. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží přijato k opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Vydávaná faktura slouží jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Kupující má právo při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

2. Vyřízení reklamace


Při případné reklamaci Kupující kontaktujte Prodávajícího písemně.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na doručovací adresu prodávajícího: 

Doručovací adresa :

Housedecor.cz

Chelčického 2283

Kroměříž

767 01
Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace může Kupující uvést do Reklamačního listu, který může předat Prodávajícímu e-mailem nebo poštou spolu s reklamovaným Zbožím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet. V případě bankovního převodu je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat. 

 


 

REKLAMAČNÍ LIST

 

REKLAMUJÍCÍ : Firma/jméno a adresa

 

 

 

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail:

 

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

 

DATUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

Výrobní číslo zboží:

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis reklamujícího: _________________________________________

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis technika: _________________________________________

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________

**) Nehodící se škrtněte!

 

 

INFORMACE K NÁKUPU
Kontakt
 

PO-PÁ 9:00 -17:00

 +420 607590579

 


podpora@housedecor.cz

 

VÍCE O HOUSEDECOR
 
PLATEBNÍ METODY
       
2016 Vytvořilo Housedecor design studio