+420607590579 | podpora@housedecor.cz
Originální výrobní e-shop
INFORMACE K NÁKUPU Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠSEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti


Home Made Decoration, s.r.o.
Chudenická 1059/30
10200 Praha 

IČO : 17602211

 

 

 

 

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) 

Home Made Decoration  s.r.o. identifikační číslo: 17602211, (dále jen „prodávající“) adresa
Chudenicka 1059/30, Praha 102 00 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

„kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.housedecor.cz (dále jen

„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní

obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může

kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně

obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §

1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny

zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišt'ovat a opravovat

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím

na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní

či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,

přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•    bezhotovostně platební kartou

•    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK: (viz. pokyny k platbě)

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů, maximálně 14 dní, nebo není-li

stanoveno jinak - od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit

kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do

příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat. 

4.9.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v

elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.0. Smluvní úrok činí u faktur se splatností 0,5% za každý den prodlení. 

5.1. U zásilek na dobírku na Slovensko se může celková cena pohybovat na základě aktuálního kurzu. 

5.2. V případě, že zákazník uvede špatnou státní předvolbu, může obchod za ruční změnu účtovat poplatek do maximální výšky 0,99 EUR. 

 

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v

předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat na adresu provoznovny

prodávajícího (Housedecor.cz , Chelčického 2289, Kroměříž , 767 01)

 

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel  od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením

zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Odstoupí-li kupující - spotřebitel  od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel   zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

bezhotovostně na účet určený kupujícím - spotřebitelem. Toto právo zaniká při nákupu na firmu, případně živnost atd.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.    Obrazy a samolepky na zeď jsou vyráběny na základě závazné objednávky zákazníka.

5.9.    Prodávající má nárok si započíst reálně vynaložené náklady s vyřízením, výrobou objednávky.

5.9.1.   V případě, že zákazník zaplatí objednávku, nebo má objednávku na dobírku a poté je objednávka zrušena ze strany kupujícího - prodávající si nárokuje kompenzovat náklady spojené s vyřešením - tzn. (stornování objednávky, dohledání platby, zrušení přepravního štítku , odeslání platby zpět apod.) a to částkou v maximální výši 290,- Kč

 

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluveným

způsobem, obvykle do 48 hodin od závazného potvrzení objednávky-zaplacení, nejpozději však

do 30 pracovních dnů. U motivů na míru je doba doručení 10-15 pracovních dní. 

6.5.    V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající

právo od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu

peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

6.6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7.    Kupující je povinen neprodleně po přijetí oznámit prodávajícímu jakékoli nesrovnalosti (poškozené

nebo chybějící zboží či chybně zaslané položky).

6.8.    V případě, že kupující nepřevezme objednávku formou dobírky, zavazuje se k uhradě plné ceny poštovného a doběrečného a 50% kupní ceny objednaného zboží.

6.9.    Za uskladnění nepřevzaté objednávky a administrativní úkony účtujeme 50,- Kč bez DPH za každý den.

6.10.  V případě, že zákazník nepřevzal zboží u prvního doručovaní a zboží bude vráceno prodejci, má prodejce nárok na poplatek za opětovné odeslání ve výši 150,- Kč (bez DPH)

 

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.6.    zboží se může lišit odstínem barvy, provedením a způsobem opracování u ručně vyráběných produktů

7.2.7.    rozdíl v sytosti barvy není důvodem k reklmaci, zejména pak strany polotovarů, kde barvu z logiky věci není možné rovnoměrně nanášet

7.2.8.    Zboží v možných případech dodáváme v rozloženém stavu, aby při přepravě nedošlo k poškození 

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo

při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4     Na čokolády, pralinky a další obdobné zboží není možno uplaťnovat reklamce z důvodu nemožnosti ovlivnění

přepravy. 

7.5.    Čokolády, pralinky a obdobné zboží je nutné reklamovat ihned po převzetí a to na výdejním místě, případně s kurýrem.

7.6.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa jeho podnikání.

7.7.      Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

7.8.     Pokud k balicímu papíru a samolepkám na zeď kupující nepřikoupil tubus, nenese prodávající zodpovědnost za pomačkání, případné potrhání. 

 

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující - spotřebitel  nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišt'uje prodávající prostřednictvím

elektronickéadresy info@housedecor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    Prodávající si nárokuje, že opakované odeslání zásilky na dobírku může být zpoplatněno do výše nového poštovného.

8.5.    V případě, že kupující je s platbou v prodlení, může prodávající požadovat platbu předem.

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující je povinen uhradit poplatek za blokaci skladu a správu objednávky v případě, že objednávku neuhradí, přičemž se 

k úhradě zavázal při vytvoření objednávky tlačítkem: ,,Zavazuji se k platbě a souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami.. Poplatek za blokaci a správu je 56,-Kč za každý následující den. V případě, že je objednávka uhrazena, poplatek se nahradí. 

8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

 

 

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,

souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních

sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho

uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.2.    V případě, že kupující nepřevezme objednávku a objednávka není doložitelně zrušená před odesláním, nebo vyrobením, kupující má povinnost uhradit náklady spojené s odeslanou objednávkou.

11.3.    Standartní doručení proběhne do 10 dní - nejpozději pak 30 dní. V případě motivu na míru, je doručení ihned po výrobě - nejpozději však do 30 dní.

 

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.   

12.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Housedecor.cz, Chelčického 2289, Kroměříž, 76701

12.5.    V případě poškození dobrého jména, psaní nepravdivých recenzí je provozovatel stránek oprávněn bránit se soudní cestou a požadovat pokutu ze poškození dobrého jména až 1 000 000,- Kč

12.6.    Akce, speciální nabídky, slevové vouchery a jiné není možné společně kombinovat. Platnost určuje prodejce a má možnost akce upravovat, pozastavovat. 

 

V Brně dne 15.5.2014 - poslední úprava 1.4.2024INFORMACE K NÁKUPU
Kontakt
 

PO-PÁ 9:00 -17:00

 +420 607590579

 


podpora@housedecor.cz

 

VÍCE O HOUSEDECOR
 
PLATEBNÍ METODY
       
2016 Vytvořilo Housedecor design studio