Úvod INFORMACE K NÁKUPU Obchodní podmínky

 • Obchodní podmínky

  VŠSEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

   

  obchodní společnosti

  House Dekorace s.r.o.


  Jabloňová 815

  Morkovice 

  76833

  IČ: 05753813

   

   

   

   

   

  1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   

  1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti House Dekorace s.r.o.

  , Jabloňová 815, Morkovice, 76833  identifikační číslo: 05753813 , (dále jen „prodávající“)

  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

  „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

  kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen

  „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

  provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.housedecor.cz (dále jen

  „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní

  obchodu“).

  1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

  prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

  podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

  dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

  svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání

  zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může

  kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

  povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

  prodávajícím považovány za správné.

  2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

  účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně

  obchodních podmínek).

  2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

  údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

  3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §

  1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

  zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny

  zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

  podmínek.

  3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

  rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

  webového rozhraní obchodu),

  3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

  zboží a

  3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

  které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišt'ovat a opravovat

  chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím

  na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

  správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní

  či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

  ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

  (například písemně či telefonicky).

  3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

  jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

  kupujícího.

  3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

  kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,

  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   

  4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

  uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •    bezhotovostně platební kartou

  •    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

  •    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK:
  2801150753/2010, v EUR:  2800841480/2010 FIO Banka a.s.

  4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní

  cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

  ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

  zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

  uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit

  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

  potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

  kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8.    Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do

  příslušného pole na webovém formuláři pro odeslání objednávky. Jednotlivé slevy nelze kombinovat. 

  4.9.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

  daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

  vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v

  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

   

  5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.    Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro

  jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

  po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

  obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní

  smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil

  jejich původní obal.

  5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,

  má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

  odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní

  smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

  dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v

  předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat na adresu provoznovny

  prodávajícího (Chelčického 2289, Kroměříž , 767 01)

   

  5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

  počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

  Odstoupí-li kupující - spotřebitel  od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením

  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

  poštovní cestou.

  5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

  prostředky přijaté od kupujícího - spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

  Odstoupí-li kupující - spotřebitel  od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

  kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel   zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

  nároku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.

  V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to

  bezhotovostně na účet určený kupujícím - spotřebitelem. Toto právo zaniká při nákupu na firmu, případně živnost atd.

  5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

  kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

  pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

  prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  5.8.    Obrazy a samolepky na zeď jsou vyráběny na základě závazné objednávky zákazníka.

  5.9.    Prodávající má nárok si započíst reálně vynaložené náklady s vyřízením, výrobou objednávky.

  5.9.1.   V případě, že zákazník zaplatí objednávku, nebo má objednávku na dobírku a poté je objednávka zrušena ze strany kupujícího - prodávající si nárokuje kompenzovat náklady spojené s vyřešením - tzn. (stornování objednávky, dohledání platby, zrušení přepravního štítku , odeslání platby zpět apod.) a to částkou v maximální výši 100,- Kč

   

  6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4.    Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluveným

  způsobem, obvykle do 10-15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však

  do 30 pracovních dnů.

  6.5.    V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající

  právo od kupní smlouvy odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu

  peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od vzájemné dohody.

  6.6.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

  případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.7.    Kupující je povinen neprodleně po přijetí oznámit prodávajícímu jakékoli nesrovnalosti (poškozené

  nebo chybějící zboží či chybně zaslané položky).

  6.8.    V případě, že kupující nepřevezme objednávku formou dobírky, zavazuje se k uhradě plné ceny poštovného a doběrečného a 50% kupní ceny objednaného zboží.

   

  7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

  závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

  občanského zákoníku).

  7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

  prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

  základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

  tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

  nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

  7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.2.6.    zboží se může lišit odstínem barvy, provedením a způsobem opracování u ručně vyráběných produktů

  7.2.7.    rozdíl v sytosti barvy není důvodem k reklmaci, zejména pak strany polotovarů, kde barvu z logiky věci není možné rovnoměrně nanášet

  7.2.8.    Zboží v možných případech dodáváme v rozloženém stavu, aby při přepravě nedošlo k poškození 

  7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

  cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

  užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo

  při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa jeho podnikání.

  7.5.    Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

   

  8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1.    Kupující - spotřebitel  nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

  § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišt'uje prodávající prostřednictvím

  elektronickéadresy info@housedecor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

  elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

  osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

  občanského zákoníku.

   

  9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

  bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále

  společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

  povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,

  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních

  sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

  podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

  účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

  povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

  zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího

  souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

  způsobem.

  9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

  o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   

  10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

  prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

  prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

  stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

  tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   

  11.    DORUČOVÁNÍ

  11.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho

  uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

  11.2.    V případě, že kupující nepřevezme objednávku a objednávka není doložitelně zrušená před odesláním, nebo vyrobením, kupující má povinnost uhradit náklady spojené s odeslanou objednávkou.

  11.3.    Standartní doručení proběhne do 10 dní - nejpozději pak 30 dní. V případě motivu na míru, je doručení ihned po výrobě - nejpozději však do 30 dní.

   

  12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

  sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

  obecně závazných právních předpisů.

  12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

  co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

  ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

  formu.

  12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

  podobě a není přístupná.   

  12.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chelčického 2289, Kroměříž, 76701

  12.5.    V případě poškození dobrého jména, psaní nepravdivých recenzí je provozovatel stránek oprávněn bránit se soudní cestou a požadovat pokutu ze poškození dobrého jména až 1 000 000,- Kč

  12.6.    Akce, speciální nabídky a jiné není možné společně kombinovat. Platnost určuje prodejce a má možnost akce upravovat, pozastavovat. 

   

  V Brně dne 15.5.2014

  2016 Vytvořilo Housedecor design studio